chatbot Facebook

Facebook Messenger 2020 thay đổi những gì?

Facebook Messenger 2020 thay đổi những gì?

  • 03 January 2020
  • 2534

Cập nhật thay đổi chính sách inbox của Facebook Messenger: Áp dụng từ ngày 4/3/2020 ( lùi đi gần 2 tháng so với dự kiến áp dụng ban đầu vào 15/1/2020). Bài viết này sẽ giới...
1
1
1